هیات مدیره ادوار گذشته

 

اسم تصویر مدت سمت
 فرشاد حیدری   از 94/11/24 تا اردیبهشت 95 رئیس هیات مدیره
 عباس کمرئی   از 94/11/24 تا اردیبهشت 95 نایب رئیس هیات مدیره
علی شیخی از 92/11/24 تا بهمن 99 عضو هیات مدیره
از اسفند 98 مرداد 99 عضو و رئیس هیات مدیره
غلامحسین اصغر زاده زعفرانی   از 92/11/24 تا بهمن  94    عضو هیات مدیره
حمید مستور طهرانی   از اسفند 94 تا اسفند 97 رئیس هیات مدیره
بهزاد گلکار
 
   از مهر 95 تا بهمن 98  عضو هیات مدیره
از اسفند 98 تا مرداد 99 نایب رئیس هیات مدیره
 رحمان پلیمی   از خرداد 95 تا بهمن 96 نایب رئیس هیات مدیره
مرتضی سامی   از مهر 98 تا اسفند 1400  عضو هیات مدیره
حسین کفتانی   از مرداد 98 تا شهریور 1400  عضو موظف هیات مدیره
عبدالحسین صادقی باطانی     از 92/11/24 تا مرداد 99 مدیر عامل و عضو هیات مدیره
سعید خدامرادی                 
 
 از مرداد 99 الی آذر 1400    مدیر عامل و عضو هیات مدیره
وحید رجبیان           
 
تا اسفند 1400

نائب رئیس هیات مدیره