تاریخچه شرکت

شرکت توسعه و مدیریت صبا در تاریخ 11/12/92 به  شماره 450770 در تهران به ثبت رسیده است. واژه صبا مخفف صندوق بازنشستگی بانکها می باشد . دیدگاه مدنظر در تاسیس این شرکت، تشکیل یک شرکت هلدینگ چند رشته ای برای صندوق می باشد تا به مرور فعالیت های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بانکها به این شرکت منتقل گردد و این شرکت بازوی اجرایی صندوق در فعالیت های اقتصادی گردد.

موضوع فعالیت این شرکت در اساسنامه، انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات ، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، سرمایه گذاری در انواع فلزات ، تشکیل و تاسیس انواع شرکتها و معاملات سهم الشرکه انواع شرکتها و مشتقات آنها ، سرمایه گذاری در سپرده ، اوراق مشارکت ، انواع اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار ، بررسی ، مطالعه ، ایجاد ، توسعه ، راه اندازی ، مشارکت و سرمایه گذاری در انواع طرحها و پروژه های تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی ، کشاورزی و ساختمان و مسکن در بخش های مختلف اقتصادی و اداره آن ها پس از کسب مجوزهای لازم ذکر گردیده است .

سرمایه شرکت مبلغ 10000 میلیارد ریال منقسم به  10000 میلیون سهم 1000 ریالی می باشد. در لیست سهامداران این شرکت، به همراه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به عنوان سهامدار عمده ،شرکتهای لیزینگ مشرق زمین ، ستاره تجارت مشرق زمین ، ستاره عمران زمین و توسعه سپهر هشتم قرار دارند .