تغییرات سرمایه

تاریخ مبلغ سرمایه
اسفند 1392 100 میلیارد ریال
خرداد 1394 6000 میلیارد ریال
مهر 1396 10000 میلیارد ریال