هیأت‌مدیره صبا
 
شرکت توسعه و مدیریت صبا
 
 

 

image

image image image image  

آقای مصطفی امید قائمی

رئیس هیات‌مدیره

آقای مازیار فرخی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره

آقای سعید شاه حسینی

عضو هیات‌مدیره

آقای محسن امیری

عضو هیات‌مدیره

خانم منظر بزرگی سندی

عضو هیات‌مدیره